Pozwolenie zintegrowane Poznań – kiedy jest konieczne?

Pozwolenie zintegrowane Poznań

Pozwolenie zintegrowane Poznań obejmuje te podmioty, których skala prowadzonej działalności może powodować znaczące zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Dotyczy to także hodowców zwierząt. Kto zatem na obowiązek uzyskać pozwolenie zintegrowane Poznań? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska pozwolenie muszą mieć te podmioty, które posiadają w swojej fermie więcej niż: 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg, 40 000 stanowisk dla drobiu,750 stanowisk dla macior.Czy jest wymagane od ilości stanowisk w danej chwili? Otóż nie. Obowiązek uzyskania pozwolenia mają zarówno rolnicy jak i przedsiębiorcy.


Pozwolenie zintegrowane Poznań – dlaczego je się wydaje?
System pozwoleń został stworzony aby w celu znaczącej i systematycznej poprawy stanu środowiska, a jednocześnie zapobiegania przemieszczaniu tzw. brudnych technologii do krajów, gdzie wymogi ochrony środowiska były łagodniejsze niż w innych regionach Unii. Jednolite prawo zapewnia równą ochronę środowiska, w każdym kraju należącym do Wspólnoty.

decyzja środowiskowa Poznań


Na ile wydawane jest Pozwolenie zintegrowane Poznań? Na wniosek zainteresowanego, pozwolenie jest wydawane na nie dłużej niż 10 lat. W przypadku gdy przedsięwzięcie klasyfikowane jest jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wnioski należy składać do starostwa powiatowego lub urzędu marszałkowskiego.


Czym jest decyzja środowiskowa Poznań?
Decyzja środowiskowa jest wydawana na podstawie złożonego wniosku w postępowaniu urzędowym. Dotyczy ona prowadzenia działalności potencjalnie wpływającej na środowisko. Podczas analizowania sprawy, należy dokładnie poznać charakter inwestycji oraz przewidzieć skutki potencjalnego oddziaływania na otoczenie.

Celem wydawania decyzji środowiskowej, tak samo jak w przypadku pozwolenia zintegrowanego, jest minimalizacja szkodliwych skutków dla ekologii prowadzenia danego przedsięwzięcia.

Więcej informacji można uzyskać czytając podstawę prawną:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150),
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości(Dz.U.2002.122.1055).